Artist picture of Dr. Seerkhazhi S. Govindarajan, P. Susheela &sulamangalam Rajalakshmi, P. Susheela, Kadri Gopalanath (sax), K. B. Sundarambal

Dr. Seerkhazhi S. Govindarajan, P. Susheela &sulamangalam Rajalakshmi, P. Susheela, Kadri Gopalanath (sax), K. B. Sundarambal

مُعجَبان