Artist picture of Nikandr Khanayev / Bronislava Zlatogorova / Evgenia Verbitskaya / Chorus and Orchestra of the Bolshoi Theatre / Elena Kruglikova / Ilya Bogdanov / Lubentsov / Yakushenko / Turchina / Krasovsky / Alexander Peregudov / Sipaev / Ivan Kozlovsky / Maxim Mik...

Nikandr Khanayev / Bronislava Zlatogorova / Evgenia Verbitskaya / Chorus and Orchestra of the Bolshoi Theatre / Elena Kruglikova / Ilya Bogdanov / Lubentsov / Yakushenko / Turchina / Krasovsky / Alexander Peregudov / Sipaev / Ivan Kozlovsky / Maxim Mik...

1 fã