Artist picture of Kirov Orchestra, St Petersburg [orchestra], Sergei Alexashkin [bass], Evgeny Akimov [tenor], Georgy Zastavny [baryton], Sergei Liadov [artist], Valery Sobanov [artist], Georgy Zastavny [baritone], Fyodor Kuznetsov [bass], Vladimir Kniazev [artist], Valery

Kirov Orchestra, St Petersburg [orchestra], Sergei Alexashkin [bass], Evgeny Akimov [tenor], Georgy Zastavny [baryton], Sergei Liadov [artist], Valery Sobanov [artist], Georgy Zastavny [baritone], Fyodor Kuznetsov [bass], Vladimir Kniazev [artist], Valery

0 fã