Artist picture of Viktor Vikhrov [tenor], Georgy Zastavny [baryton], Alexander Shubin [baritone], Elena Mirtova [soprano], Vladimir Galusin [tenor], Evgeny Kochergin [bass], Valery Gergiev [conductor], Erik Eglit [bass], Lia Shevtzova [mezzo-soprano], Yury Dolgopolov [teno

Viktor Vikhrov [tenor], Georgy Zastavny [baryton], Alexander Shubin [baritone], Elena Mirtova [soprano], Vladimir Galusin [tenor], Evgeny Kochergin [bass], Valery Gergiev [conductor], Erik Eglit [bass], Lia Shevtzova [mezzo-soprano], Yury Dolgopolov [teno

0 fã