100% Mitski

All the best from the one & only Mitski.

Playlist Tracks

My Love Mine All Mine Mitski 02:17
Bug Like an Angel Mitski 03:32
First Love/Late Spring Mitski 04:38
Nobody Mitski 03:13
Should've Been Me Mitski 03:11
Liquid Smooth Mitski 02:49
Your Best American Girl Mitski 03:32
The Only Heartbreaker Mitski 03:04
Francis Forever Mitski 02:29
Me and My Husband Mitski 02:17
Stay Soft Mitski 03:16
Washing Machine Heart Mitski 02:08
Brand New City Mitski 02:12
I Bet on Losing Dogs Mitski 02:50
Valentine, Texas Mitski 02:35
Buffalo Replaced Mitski 02:40
Heaven Mitski 03:44
Strawberry Blond Mitski 01:54
Real Men Mitski 02:41
Goodbye, My Danish Sweetheart Mitski 02:17
Heat Lightning Mitski 02:51
Cop Car Mitski 03:09
Between the Breaths Mitski, Xiu Xiu 06:38
A Pearl Mitski 02:36
Once More to See You Mitski 03:00
A Burning Hill Mitski 01:49
Why Didn't You Stop Me? Mitski 02:21
Working for the Knife Mitski 02:38
The Deal Mitski 03:52
Jobless Monday Mitski 02:06