Show cover of Кніжны Хома

Кніжны Хома

Няхай будзе з намі белліт!

Tracks

Выпуск 3 - Вінцэсь Мудроў і Яго "Восень у Вільні"
Даволі нечакана (ў тым ліку для нас саміх) усё ж пабачыў свет трэці выпуск падскаста, прысвечаны Вінцэсю Мудрову і яго зборніку “Восень у Вільні”. Спасылкі: Кніжны Хома ў Instagram: https://www.instagram.com/homa_bellit/ Кніжны Хома ў Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090322014399 Кніжны Хома ў Tik Tok: https://www.tiktok.com/@homa_bellit Актуальны пост пра клуб аматараў аўдыякніг: https://www.instagram.com/p/C0g5dpcIdop/?img_index=1 Спіс літаратуры: 1) Адамковіч А. Беларусы ў Літве: учора і сёння. - Вільня, 2010―2016; 2) Аркуш А. Вось вам і жарцікі // Крыніца, 1994, № 4; 3) Аркуш А. Нестар эсэссарыі. Спасылка: https://knihi.com/Ales_Arkus/Niestar_esesseryi.html 4) Арлоў У. Метамарфозы хлопчыка з “Хорошей семьи” // Крыніца, 1994, № 4; 5) Асташонак А. Смутак смеху і любоў да жыцця // Крыніца, 1994, № 4; 6) Васючэнка П. Полацкія іранізмы // Крыніца, 1994, № 4; 7) Жыбуль В. Пад зоркаю Скарыны: дзейнасць полацкай філіі “Маладняка”. Спасылка: https://www.nlb.by/upload/prod/Maladnyak/4_Apantanim_vse_pad_silu/Alichbav._knij._vudani/15_Zhybul_Pad_zorkaiu_Skaryny.pdf 8) Залоска Ю., Мудроў В. З Вінцесем Мудровым гутарыць Юрась Залоска // Крыніца, 1994, № 4; 9) Ізергіна А. Беларусы Літвы: гісторыя фарміравання этнічнай супольнасці і асаблівасці этнакультурнага развіцця // Беларуская этнаграфія, этналогія і антрапалогія : зборнік навуковых артыкулаў. - Мінск. - 2022. - Вып. 1; 10) Кашкур Д. «Пад гербам Полацка і сцягам маладосці» (маладыя аўтары Полаччыны XX–XXI стагоддзяў). Спасылка: https://zviazda.by/ru/node/188713 11) Лайкоў Я. Люстэрка для героя нашага часу. Спасылка: https://zviazda.by/ru/node/144508 12) Луцкевіч Л. Вандроўкі па Вільні. - Вільня : Выдавецтва Таварыства беларускай культуры "Рунь". Спасылка: https://knihi.com/Lavon_Luckievic/Vandrouki_pa_Vilni.html 13) Маракоў В., Звонак А. Ліст Валерыя Маракова і Алеся Звонака з Полацку ў цэнтральнае бюро “Маладняка”. Спасылка: https://www.facebook.com/alesdudar/posts/1171171856362403/ 14) Мудроў В. Восень у Вільні: апавяданні. - Мінск : Кнігазбор, 2019;15) Ніякоўская А. За спачын ненароджаных… (аб кнізе Вінцэся Мудрова”Гісторыя аднаго злачынства”) // Культура, № 9, 9-15 жніўня 1995 г.;16) Смірнова Л. Палявыя доследы душы. Спасылка: https://zviazda.by/be/news/20190822/1566505961-palyavyya-dosledy-dushy 17) Цімошык Л. Як вы ўздымаеце сабе настрой? Спасылка: https://zviazda.by/be/news/20131204/1386136243-yak-vy-uzdymaece-sabe-nastroy 18) Шыцька Я. Меціны на снезе. https://zviazda.by/be/news/20191029/1572325666-meciny-na-sneze
34:39 12/13/23
Выпуск 2 - "Энеіда Навыварат", або Чаму Новая Беларуская Літаратура Пачалася са Сцёбу
Другі выпуск падкаста "Кніжны Хома", прысвечаны аднаму з першых твораў ў новай беларускай літаратуры. Спасылкі: Блог у Instagram: https://www.instagram.com/homa_bellit/ Блог у Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090322014399 “Энеіда навыварат” (электронная кніга): https://knihi.com/Vikiencij_Ravinski/Enieida_navyvarat.html “Энеіда навыварат” (аўдыякніга): https://knihi.com/Vikiencij_Ravinski/Enieida_navyvarat_audio.html Котляревський Іван – “Виргиліева Энеида” (электронная кніга): https://archive.org/details/eneyida1809/page/n179/mode/1up?view=theater&ui=embed&wrapper=false\ Котляревський Іван – “Виргиліева Энеида” (аўдыякніга): https://www.youtube.com/watch?v=dyo916sc8_o “Энеіда” (мультфільм): https://www.youtube.com/watch?v=kHm-n9PVJH0 Спіс літаратуры: 1) Вергилий. Энеида. Перевод С. Ошерова по ред. Ф. Петровского. Сервий. Комментарии к «Энеиде» Вергилия. Перевод и примечания Н. Федорова. – Москва: Лабиринт, 2001. 2) Гарэцкі Максім. Гісторыя беларускае літаратуры / Уклад. і падрыхт. тэксту Т.С. Голуб. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1992. 3) Гісторыя беларускай літаратуры: ХІХ – пачатак ХХ чт.: Падруч. для філал. фак. пед. ВНУ / І.Э. Багдановіч, У.Ф. Гніламёдаў, Л.С. Голубева і інш.; Пад. агул. рэд. М.А. Лазарука, А.А. Семяновіча. – 2-е выд., дапрац. – Мінск, Вышэйшая школа, 1998. 4) Гісторыя беларускай літаратуры. Дакастрычніцкі перыяд. У 2 ч. Ч. 1: Падруч. для філал. фак. ВНУ. – 2-е выд., дапрац. і дап. – Мінск, Вышэйшая школа, 1989. 5) Кісялёў Генадзь. Загадка “Энеіды” // Генадзь Кісялёў. Выбранае; уклад., камент. Ліі Кісялёвай, Вячаслава Чамярыцкага, прадм. Міхася Тычыны. – Мінск: Беларуская навука, 2016. 6) Кісялёў Генадзь. Даўняя загадка літаратуразнаўства. Праблема атрыбуцыі паэм “Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе” // Генадзь Кісялёў. Выбранае; уклад., камент. Ліі Кісялёвай, Вячаслава Чамярыцкага, прадм. Міхася Тычыны. – Мінск: Беларуская навука, 2016. 7) К.И. Ровинский. Забытое произведение // «Смоленский вестник», 26 студзеня 1890 г., № 10. 8) Котляревський Іван. Виргиліева Энеида на малороссійскій языкъ преложенная И. Котляревскимъ. Вновь исправленная и дополненная противу прежнихъ изданій. — Санктпетербургъ: въ медицинской типографіи, 1809. 9) Лазарук М.А. Станаўленне беларускай паэмы (жанр паэмы і некаторыя асаблівасці развіцця беларускай літаратуры ў першай палове ХІХ ст.) – Мінск: Навука і тэхніка, 1968. 10) Пачынальнікі. З гісторыка-літаратурных матэрыялаў ХІХ ст. Укладальнік Г.В. Кісялёў. Рэд. В.В. Барысенка, А.І. Мальдзіс. – Мінск, Навука і тэхніка, 1977. 11) Энеіда навыварат; Тарас на Парнасе / уступны артыкул М.А. Лазарука. – Мінск: Юнацтва, 1983.
34:37 9/25/23
Выпуск 1 - Максім Гарэцкі і Віленскія Камунары
Дэбютны выпуск літаратурнага падкаста "Кніжны Хома", прысвечаны раману Максіма Гарэцкага "Віленскія камунары"Блог у Instagram: https://www.instagram.com/homa_bellit/ Блог у Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090322014399 Спіс крыніц: 1) Адамовіч А.М. Браму скарбаў сваіх адчыняю. - Мінск, 1980. 2) Бугаёў Д.Я. З вялікай творчай аддачай // Максім Гарэцкі: успаміны, артыкулы, дакументы. - Мінск, 1984. 3) Гарэцкая Г.М. Наша сям'я // Вернасць высокім ідэалам. - Мінск, 2018. 4) Гарэцкі М.І. Віленскія камунары // Гарэцкі М.І. Збор твораў у 4-х тамах (том 3). - Мінск, 1985. 5) Гарэцкі М.І. Летапіс жыцця і творчасці // Гарэцкі М.І. Збор твораў у 4-х тамах (том 4). - Мінск, 1986. 6) Лужанін М.А. Лёс пісьменніка і твора // Максім Гарэцкі: успаміны, артыкулы, дакументы. - Мінск, 1984. 7) Мушынскі М.І. Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі. - Мінск, 2013. 8) Пшыркоў Ю.С. Максім Гарэцкі і яго раман "Віленскія камунары" // Максім Гарэцкі: успаміны, артыкулы, дакументы. - Мінск, 1984. 9) Сачанка Б.І. Другое нараджэнне // Максім Гарэцкі: успаміны, артыкулы, дакументы. - Мінск, 1984. 10) Стральцоў М.Л. Чалавек з Малой Багацькаўкі // Максім Гарэцкі: успаміны, артыкулы, дакументы. - Мінск, 1984.Чыгрын І.П. Паміж былым і будучым. - Мінск, 1994.
36:44 9/4/23